Reklamační řád


REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro internetový obchod
Narex Consult a.s.


I. Všeobecná ustanovení

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle podkladů z Občanského a Obchodního zákoníku a obsahuje informace pro zákazníka, uplatňujícího reklamaci zboží, zakoupeného u obchodní firmy NAREX CONSULT a.s. prostřednictvím internetového obchodu.
b) Prodávajícím je obchodní společnost NAREX CONSULT a.s., sídlem Malešická 39, 130 24, Praha 3, IČO : 00176966, DIČ : CZ00176966, zapsán MS v Praze, oddíl B,vložka 849. Centrální provozovna eshopu je NAREX CONSULT a.s., sídlem Vítkova 11, 186 00, Praha 8
c) Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v prodejní síti prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště, či od přepravce, souhlasí s tímto reklamačním řádem.


II. Předmět a účel reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady(dále jen „reklamaci“) v prodejních jednotkách společnosti NAREX CONSULT a.s., přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací.


III. Záruční podmínky

Kupujícímu se důrazně doporučuje si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


IV. Místo uplatnění reklamace

a) Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil a není-li to možné například proto, že taková prodejna již byla zrušena, nebo je přechodně uzavřena, pak je třeba reklamaci uplatnit v prodejně k přijímání takových reklamací prodávajícím určené a pokud by ani takové místo nebylo určeno, potom přímo v sídle společnosti prodávajícího.
b) Je-li v záručním listě uveden jiný prodejce, či výrobce určený k provedení opravy a jež je v místě provozní jednotky prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto a tím uplatnit právo ze záruky.
c) Skutečnost, kdy a kde bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem.


V. Vyřízení reklamace

Kupující může uplatnit také reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat:

reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, popis (označení) závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje, případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
• uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
• odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
• reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků

bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


********************************************************************************
POZOR: Adresa pro doručení reklamovaného zboží:
Reklamované zboží zakoupené přes náš internetový obchod, je možné zaslat na adresu:

NAREX CONSULT, a.s., Vítkova 11, 186 00 Praha 8.

Balíček označte čitelným slovem REKLAMACE

Při reklamaci je třeba předložit následující:

a) Vaše kontaktní údaje;
b) kopii dokladu o zakoupení zboží (fakturu) nebo jiný doklad prokazující zakoupení zboží;
c) popis závady (např. včetně fotografií);
d) samotné zboží
*********************************************************************************


VI. Lhůty pro uplatnění reklamace

a) Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.
b) Vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, pokud není na zboží, jeho obalu,návodu,nebo záručním listě uvedena doba delší,nebo pokud zákon výslovně nepřipouští dobu kratší. U kupujících - podnikatelů je pak záruční lhůta 6 měsíců dle obchodního zákoníku.
c) Pokud se ke zboží vydává záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty, než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena na záručním listě.
d) Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
e) Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba původní od jeho nákupu.
f) Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační-záruční době), nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.


VII. Odpovědnost prodávajícího

Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je tento povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned. V případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol, kde může být uvedena lhůta vyřízení reklamace. Tato lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je prodávající povinen písemně, nebo telefonicky kupujícího informovat.


VII. Odstranitelné vady

a) Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku.
b) Jde-li o odstranitelnou vadu má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
c) Nebylo-li zboží prokazatelně ještě použito, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týkají-li se vady jen součástky, výměnu součástky.
d) Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, nemůže kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné.


IX. Neodstranitelné vady

1) Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu,aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat :
a) Výměnu vadného zboží za bezvadné.
b) Zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.
2) Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné (po 2 jejich předchozích opravách) vyskytnutí stejné vady po opravě, nebo pro větší počet vad, výrobek řádně užívat. Dále pak při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a prodejní organizací.


X. Závěrečná ustanovení

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014